ดูดวงวันเกิด

ดวงสำหรับท่านที่เกิด วันที่ 17 :

มักเป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คน เชื่อถือ มีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคน ใช้คน และบริหารงานด้าน บุคคล แก้ปัญหาเก่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จุดดีของคนที่เกิดวันนี้ คือ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์จะลดลงไปมาก เป็นคนที่คงเส้นคงวามากขึ้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น